توانایی های بالا یک آزمایشگاه سیار کوچک,شیوه رایج معمول برای ارزیابی اندازه مواد شیمیایی در تست های زیستی استفاده از اسپکتروسکوپی نوری است. بعنوان مثال برای