کارکرد آزمایشگاه روان شناسی ,:فرانتس برنتانو (#### م) در همان زمان که ویلهلم وونت و شاگردانش به تجزیه و تحلیل محتتوای ذهن علاقه نشان می دادند،