در آزمایشگاه چگونه فسفر خون سنجیده می شود؟,:آزمایش فسفر میزان فسفات موجود را در خون می سنجد. فسفات حاوی یون است که شامل فسفر معدنی می باشد. بدن برای درست کرد