دفتر کار آزمایشگاه چگونه باید مرتب شود؟,:یک دفتر آزمایشگاه باید تمیز و منظم و بدور از آلودگی باشد، تا کمیت کار بهتر شود. هر چند وقت یک بار زمانی را برای مرتب