فشار هیپوکسی, ایجاد فشار هیپوکسی, آزمایشگاه هیپوکسی, تنفس گازهای هیپوکسی آماده, تصفیه اکسیژن, رقیق سازی نیتروژن, محتوای اکسیژن استنشاقی