کامپیوتر آزمایشگاه را چطوری تمیز کنیم,:یادتان باشد هرگز شیشه پاک کن و یا هر وسیله تمیز کننده را مستقیم روی کامپیوتر و وسایل الکترونیکی نپاشید بلکه آن را روی پار