آزمایشگاه, انواع آزمایشگاه, هماتولوژی, بیوشیمی, بانک خون, میکروب شناسی, ایمونولوژی, سرولوژی, آزمایشهای متفرقه