دستهٔ بازی، قطعه ای از کنسول است که یک بازی کننده با آن زندگی می کند. آن را همیشه در دست هایش دارد و کنسول خود را به وسیله آن و بدون حتی نگاه کردن به آن می تواند کنترل کند. درست زمانی که بازی به مراحل حساس می رسد، دست ها بر روی دسته عرق می کنند و زمانی…